Noticies

12/05/2022
El passat dilluns 9 de maig va tenir l'entrega a la UAB els reconeixements a la tasca de transparència en les pàgines web municipals. L'ajuntament de la Nou de Gaià, ha aconseguit el Segell Infoparticipa 2021 i continuarem millorant per poder mantenir aquest reconeixement. El diploma va ser...
AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ ANUNCI Per acord de Ple de data 31/03/2022 s’ha aprovat l’expedient de concessió de l’ús privatiu del bar del Casal municipal, per procediment obert, i el plec de clàusules econòmico-administratives que l’ha de regir, el qual es sotmet a informació pública durant el...
31/03/2022
El Servei d'Ocupació de Catalunya conjuntament amb l'Iniciativa d'ocupació juvenil de Fons social europeu ha concedit un ajut per poder fer contractacions de Joves en Pràctiques durant 6 mesos a jornada completa amb un import d'11.000€uros.
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 5 d'octubre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per diverses actuacions culturals singulars, convocatòria 2021 per un import de 17.533,15€
19/01/2022
El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per acord de data 22/12/2021 ha concedit un ajut per restauració de la capella i cavallerisses del Castell de la Nou de Gaià dins el programa per execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al...
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 7 de desembre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per rehabilitació parcial de la capella del Castell, convocatòria 2021 per un import de 40.000€ amb el detall que a continuació es...
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre de 2021 s'ha concedit un ajut de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021 per un import de 9.979,97€ amb el detall que a continuació es relaciona:
22/12/2021
Mitjançant resolució de subvenció de la Diputació de Tarragona refenrent a la concessió de Transició energètica i acció climàtica. (Temps d'execució: del 01-01-2021 al 31-10-2022) amb el detall de la concessió següent:
22/12/2021
La Diputació de Tarragona, el 14 de desembre de 2021 ha otorgat a l'Ajuntament de la Nou de Gaià una subvenció per interessos de préstecs concertats l'any 2021 per un import de 1.643,74€
25/11/2021
La Generalitat de Catalunya ha concedit la subvenció sol.licitada " per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a...

Pàgines