Noticies

23/11/2023
APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, NOMENANT LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I FIXANT LA DATA DE LA PROVA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2023-0000248, de data 19/10/2023, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una Borsa de treball...
30/10/2023
Concessió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de 26 d'octubre de 2023 de subvenció dins el Programa de primeres Experiències Professionals en l'Administració Pública, convocatòria 2023:
30/10/2023
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per Foment de l'Ocupació Local, convocatòria 2023. Pressupost Elegible: 9.244,36 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 9.244,36 euros
30/10/2023
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023. Concepte: PAESC. 2a Fase Fotovoltàiques escoles Pressupost Elegible: 30.250,00 euros % concedit: 88,32% Import concedit: 26.717,25 euros Concepte: PAESC. Canvi de lluminàries...
30/10/2023
Concessió de la Generalitat de Catalunya de la subvenció per la millora d'infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis fins a 2000 habitants. Import concedit: 27.602.14€ Pressupost Elegible: 32.121,04€ % concedit: 85,93 % Amb el suport de:
Concessió de la Diputació de Tarragona de ka subvenció en concepte de plagues urbanes i gestió animals domèstics. Import concedit: 3.321,96 euros Pressupost Elegible: 3.956,10 euros % concedit: 83,97%
06/09/2023
Oberta la licitació pública de les obres de Pavimentació i serveis del 2n Tram del carrer Cases Noves de la Nou de Gaià. Termini de presentació d'ofertes: 9/10/2023 Podeu consultar tota la informació en referència al Plec de consdicions tècniques i administratives, en el següent enllaç: https://...
06/09/2023
CONTROL DE COLÒNIES FELINES Amb la intenció de controlar les colònies felines, la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de la Nou de Gaià amb la col·laboració d'un grup de voluntaris del poble, volem informar de les accions que s'estan duent a terme així com d'altres que es volen implementar...
14/07/2023 Butlletí
Al Butlletí de Nou de Gaià, hi trobareu informacions breus de l'acció de govern. Present i futur del nostre mnicipi. La voluntat és informar a la ciutadania de la gestió municipal amb dades clares i fàcilment entenedors perque sigui coneixedora de les decisions preses en els diferents àmbits...
10/07/2023
LLONGANISSADA POPULAR 21 JULIOL TICKETS EXHAURITS!

Pàgines