Noticies

25/01/2024
DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL QUADRIENNI 2020-2023. DESPESA CORRENT 2023 Import 48.327,60 € Despeses corrents, any 2023
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023 Pressupost...
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals Pressupost Elegible: 363,00 euros % concedit: 80,21%...
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular (any 2023). Pressupost Elegible: 18.950,00 euros % concedit: 93,85% Import concedit: 17.785,51 euros ​
En data 20/04/2023 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 2000 € per a l'adquisició de diferents fons bibliografics destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya 2023.
23/11/2023
APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, NOMENANT LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I FIXANT LA DATA DE LA PROVA Fets Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2023-0000248, de data 19/10/2023, es van aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una Borsa de treball...
30/10/2023
Concessió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya mitjançant resolució de 26 d'octubre de 2023 de subvenció dins el Programa de primeres Experiències Professionals en l'Administració Pública, convocatòria 2023:
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per Foment de l'Ocupació Local, convocatòria 2023. Pressupost Elegible: 9.244,36 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 9.244,36 euros
Concessió de la Diputació de Tarragona de la subvenció per la Transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023. Concepte: PAESC. 2a Fase Fotovoltàiques escoles Pressupost Elegible: 30.250,00 euros % concedit: 88,32% Import concedit: 26.717,25 euros Concepte: PAESC. Canvi de lluminàries...

Pàgines