Noticies

L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure, per a la seva aprovació, el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per rehabilitació i restauració de la Capella del Castell de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte de subministrament i instal·lació de plaques fotovoltàiques a l'escola Codinetes de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte per la millora d'enllumenat públic al Camí de Rubials, Sitgeta, Glorieta i Sant Cosme i Sant Damiàde la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte privat de l'administració pública per l'arrendament del Bé immoble patrimonial situat al C/ Sant Cosme i Sant Damià, número 4 de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el...
AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ ANUNCI Per acord de Ple de data 31/03/2022 s’ha aprovat l’expedient de concessió de l’ús privatiu del bar del Casal municipal, per procediment obert, i el plec de clàusules econòmico-administratives que l’ha de regir, el qual es sotmet a informació pública durant el...
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 5 d'octubre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per diverses actuacions culturals singulars, convocatòria 2021 per un import de 17.533,15€
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 7 de desembre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per rehabilitació parcial de la capella del Castell, convocatòria 2021 per un import de 40.000€ amb el detall que a continuació es...
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre de 2021 s'ha concedit un ajut de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021 per un import de 9.979,97€ amb el detall que a continuació es relaciona:
En data 29/10/2021 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 870 € per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya...

Pàgines