Noticies

AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ ANUNCI Per acord de Ple de data 31/03/2022 s’ha aprovat l’expedient de concessió de l’ús privatiu del bar del Casal municipal, per procediment obert, i el plec de clàusules econòmico-administratives que l’ha de regir, el qual es sotmet a informació pública durant el...
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 5 d'octubre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per diverses actuacions culturals singulars, convocatòria 2021 per un import de 17.533,15€
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 7 de desembre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per rehabilitació parcial de la capella del Castell, convocatòria 2021 per un import de 40.000€ amb el detall que a continuació es...
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre de 2021 s'ha concedit un ajut de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021 per un import de 9.979,97€ amb el detall que a continuació es relaciona:
En data 29/10/2021 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 870 € per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya...
En data 29/10/2021 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 765€ per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya 2021 per l'exercici de 2021.
Oferta de Treball Ajuntament de la Nou de Gaià Programa de Garantia Juvenil 2021 Lloc: Suport Brigada Municipal Durada: 6 mesos. Jornada Complerta. Incorporació immediata! Requisits : - Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya: Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la...
DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DEL QUADRIENNI 2020-2023 IMPORT SUBVENCIO; NOU DE GAIÀ LA 386.620,81 € Ajuntament de la Nou de Gaià. Import 48.327,60 € Despeses corrents, any 2021
PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA EL EJERCICIO 2020/21 Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra las mujeres, Subvención 1.108,...
Concessió de Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública - Any 2021

Pàgines