Noticies

Concessió de la Diputació de Tarragona de ka subvenció en concepte de plagues urbanes i gestió animals domèstics. Import concedit: 3.321,96 euros Pressupost Elegible: 3.956,10 euros % concedit: 83,97%
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per l'arranjament del C/Jaume I de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/es/detall-publicacio/200064668
ANUNCI Ajuntament de la Nou de Gaià pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei per la Neteja de les escoles i dependències municipals de la Nou de Gaià. (exp. 4309760009-2023-0000047) Per resolució d’Alcaldia de 9 de febrer de 2023, s’ha aprovat l’obertura de la convocatòria de l’...
El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha concedit ajuts per la provisió dels mitjas necessaris per a l'exercici de les funcions dels Jutjats de Pau de Catalunya durant l'any 2022. Concedint a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per aquesta finalitat l'import de 860 €uros.
La Diputació de Tarragona en data 4 d'octubre de 2022 ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de la Nou de Gaià, per Transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2022 amb el següent detall: Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi: La Nou de Gaià Concepte: Programes i activitats...
La Diputació de Tarragona en data 29 de novembre de 2022 ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de la Nou de Gaià, per inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per aquests equipaments i en elements patrimonials. Convocatòria 2022 amb el següent detall:...
En data 24/03/2022 per resolució de l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'otorga un ajut de 1500€ per a l'adquisició de llibres destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya amb càrrec als fons Next Generation...
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragoan s'ha concedit un ajut de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. Amb el següent detall: Beneficiari: Ajuntament de la Nou de Gaià Municipi: La Nou de Gaià Concepte: Línia 2 - Salut...
L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure, per a la seva aprovació, el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del...
En l'enllaç del perfil Contractant de l'Ajuntament de la Nou de Gaià s'ha publicat la licitació d'un contracte d'obres per rehabilitació i restauració de la Capella del Castell de la Nou de Gaià Podeu accedir a la documentació en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp...

Pàgines