URBANISME

urbanisme

BORSA DE LLOGUER, CASES, PISOS, GARATGES I SERVEIS

En el següent link BORSA DE LLOGUER podeu trobar un llistat actualitzat amb els lloguers disponibles en el nostre municipi.
Aquesta pàgina només té l'objectiu de posar en contacte els llogaters i/o arrendadors.
Si voleu incloure el vostre lloguer envieu un correu electrònic a aj.noudegaia@altanet.org indicant els següents camps:

1. Tipologia (habitatge, local comercial, magatzem, etc)
2. Superfície
3. Altres serveis que ofereix
4. Telèfon de contacte
5. Preu
6. Fotografia

Pel que fa al punt 4 i 5 és opcional (pot estar a disposició a les oficines municipals).

 

Documents que acompanyen la sol·licitud

Modificació Puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de La Nou de Gaià, modificació de l’article 99 Sistema Equipaments Comunitaris EQ (clau7).

                                  
 
 
El Ple de l’Ajuntament de La Nou de Gaià, en sessió de data 13 de gener de 2012 va aprovar inicialment la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de La Nou de Gaià, modificació de l’article 99 Sistema Equipaments Comunitaris EQ (clau7).
 
Mitjançant aquest edicte, s’exposa el projecte al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, als efectes de poder-se examinar la documentació i presentar les al·legacions que considerin oportunes.
 
Jordi Cañellas Alberich
Alcalde de l’Ajuntament de La Nou de Gaià.
 
La Nou de Gaià, 19 de gener de 2012.

www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php

 

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES

El Ple de l'Ajuntament de la Nou de Gaià en sessió ordinària de 6 de març de 2009, va aprovar inicialment la modificació puntual número 1 de les NN.SS. consistent en la substituació de terreny d'equipament per obtenir una major superficie.

En compliment d'aquest acord s'exposa al públic per un termini de 45dies a fi de que es presentin al·legacions i es pugui examinar l'expedient a les oficines municipals.

La Nou de Gaià, 10 de març de 2009.

Anunci Aprovació inicial modificació NN.SS

El Ple de l'Ajuntament de la Nou de Gaià en data 8 de gener de 2010 va acordar la modificació puntual núm. 1 de les normes subsidiàries del planejament municipal de la Nou de Gaià, consistent en la substitució de terreny d’equipament per obtenir una major superfície destinada a equipament comunitari a l’Av. Catalunya.

En el document adjunt podeu accedir a l'anunci d'aquesta aprovació

Anunci Aprovació provisional NNSS

PLA ESPECIAL ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA -NN.SS. LA NOU DE GAIÀ

Es fa públic per coneixement general, el següent EDICTE

Aprovat inicialment en el Ple, en sessió del dia 6 de maig de 2011, el Pla Especial d’Ordenació Volumètrica al carrer Major número 7, promogut per la Sra. Concepción Murillo Virgili i redactat SANS Arquitectes.
 
S'exposa al públic en horari d'oficina per tothom qui el vulgui consultar, durant un termini d’un mes, a partir de la publicació d'aquest anunci, a efectes de reclamacions i al·legacions, i que en cas de no presentar-se quedarà definitivament aprovat.
 
L'Alcalde, Jordi Cañellas Alberich
 
La Nou de Gaià, 16 de maig de 2011.

 

OBRES

Podreu accedir a través de la carpeta de tràmits als models d'instancia urvanístics en el següent enllaç:

 

TRÀMITS EN LINIA

 

Per tal de fer una COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES heu de presentar la següent documentació:

Comunicació Prèvia Obres

Autoliquidació taxes

Declaració Responsable de Grup

Cal que us descarregueu l'arxiu, ompliu les dades que us demanem, escanejar el document degudament signat per tal de poder enviar-ho per e-mail a l'adreça aj.noudegaia@altanet.org o bé imprimir-ho per presentar-ho personalment a les Oficines Municipals  (De dilluns a divendres de 11 a les 13 hores)

Per a més informació consulti el següent enllaç: faci clic aquí.

 

Horari de visites arquitecte municipal: Dijous de 11 a 13h (cal cita prèvia). Podeu trucar al telèfon 977655257 o bé demanar cita per correu electrònic a aj.noudegaia@altanet.org