Participació Ciutadana:MODIFICACIÓ PARÀMETRES D’US REFERITS A LA CLAU 11, ANTIC URBÀ

Participació Ciutadana:MODIFICACIÓ PARÀMETRES D’US REFERITS A LA CLAU 11, ANTIC URBÀ

L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, disposa que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure, per a la seva aprovació, el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació, amb la finalitat de garantir els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els processos de planejament i de gestió.

L’Ajuntament de la Nou de Gaià considera necessari posar l’èmfasi en la necessitat de definir les polítiques públiques i, en concret, el planejament integral i estratègic del territori, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes de la Nou de Gaià.

El present programa estableix tot el procés de participació en la formació de les modificacions de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic Municipal i relaciona els mecanismes de consulta i de participació perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los.

FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament utilitzarà els mitjans de què disposa per a difondre a tota la ciutadania la informació sobre el POUM (web i/o qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general).

Es posaran a disposició dels ciutadans els mitjans per a la recollida de suggeriments i propostes: a través del Registre General de l’Ajuntament o via internet a través del correu electrònic aj.noudegaia@altanet.org

Els documents de la modificació de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic Municipal, romandran sotmesos a informació pública i a un procés de participació ciutadana, pel termini d’un mes.

En aquest període es desenvoluparan les actuacions següents:

1. S’exposaran públicament els treballs que contenen el nou ordenament del municipi. Aquesta exposició s’ubicarà a l’ajuntament del municipi per a garantir-ne l’accessibilitat al major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.

2. Es convocarà un acte públic informatiu sobre les modificacions de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic Municipal de la Nou de Gaià obert a tota la ciutadania.

3. Es publicarà pels mitjans de comunicació municipals la informació relativa a aquesta exposició pública.

4. S’establiran els mecanismes per a rebre informació i assessorament, i fer la consulta directa dels documents que contenen aquests treballs.

Fases posteriors

Quan finalitzi el període d’exposició pública es desenvoluparan les següents actuacions:

1. Es donarà resposta individualitzada a les al·legacions presentades que contindrà:

a) Informe tècnic, elaborat per l’equip redactor.

b) Resolució municipal.

c) Modificacions derivades de l’al·legació, si s’escau.

L’informe a les al·legacions i la resolució municipal, així com els informes sectorials i les modificacions derivades d’uns i altres s’inclouran com a document del pla, que serà públic i podrà ser consultat en aquesta fase.

L’Ajuntament informarà als ciutadans del municipi de l’aprovació provisional de les modificacions de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic Municipal utilitzant els mitjans abans citats: web i/o qualsevol altre mitjà que garanteixi una difusió general.

La Nou de Gaià, 30 d’agost de 2022.

L’alcaldessa Josepa Figueras Briones

 

En el següent enllaç podeu consultar el document MODIFICACIÓ PARÀMETRES D’US REFERITS A LA CLAU 11, ANTIC URBÀ

 

Finalitza termini d'al·legacions: 10/11/2022