Licitació Concesió servei de Bar al Casal Municipal

Licitació Concesió servei de Bar al Casal Municipal

AJUNTAMENT DE LA NOU DE GAIÀ

ANUNCI

Per acord de Ple de data 31/03/2022 s’ha aprovat l’expedient de concessió de l’ús privatiu del bar del Casal municipal, per procediment obert, i el plec de clàusules econòmico-administratives que l’ha de regir, el qual es sotmet a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, als efectes de presentació de possibles al·legacions. Si durant aquest termini no es presenten al·legacions, el plec de clàusules es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

Simultàniament, es va aprovar l’inici del procediment licitatori, condicionat a l’aprovació definitiva del plec de clàusules econòmico-administratives, la celebració del qual s’anuncia mitjançant el present anunci d’acord amb el següent detall:

 

1.- Entitat adjudicadora

Organisme: Ajuntament de La Nou de Gaià

Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

 

2.- Objecte

Descripció de l’objecte: Concessió de l’ús privatiu del bar del Casal municipal

Lloc d’execució: La Nou de Gaià

Durada de la concessió: 3 anys, prorrogables fins a un total de 5 per períodes anuals

 

3.- Tramitació i procediment

Tramitació: ordinària

Procediment: obert, amb diversos criteris d’adjudicació

 

4.- Cànon concessional

Import de licitació 150 € (cent cinquanta euros) mensuals, més l’IVA corresponent

 

5.- Règim de garanties

Garantia provisional: No se’n demana

Garantia definitiva: 2.500 €

 

6.- Obtenció de documentació i informació

Telèfon: 977655257

Correu electrònic: aj.noudegaia@altanet.org

Web municipal (perfil del contractant): www.noudegaia.altanet.org 

Enllaç a Perfil del contractant: Aquí

7.- Requisits de solvència

Els previstos a la clàusula 18 del Plec de clàusules económico-administratives

 

8.- Criteris d’adjudicació

Els previstos a la clàusula 20 del Plec de clàusules económico-administratives

 

9.- Presentació d’ofertes

Data límit: 26 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al BOP.

Documentació a presentar: la prevista a la clàusula 19 del Plec de clàusules

Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de La Nou de Gaià, de dilluns a divendres en horari de 11:00h a 13:00h, al C/ Castell núm 5. Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest fet mitjançant correu electrònic a aj.noudegaia@altanet.org

 

10.- Obertura de proposicions

Lloc: Ajuntament de La Nou de Gaià, al C/ Castell 5

Data i hora: S’anunciarà al perfil del contractant

 

11.- Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari (màxim 500€)

 

La Nou de Gaià, 7 d’abril de 2022

 

L’Alcaldessa,

Josepa Figueras Briones