Concessió subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

Concessió subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre de 2021 s'ha concedit un ajut de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021 per un import de 9.979,97€ amb el detall que a continuació es relaciona: