Concessió Ajut per rehabilitació parcial de la capella del Castell, exercici 2021

Concessió Ajut per rehabilitació parcial de la capella del Castell, exercici 2021

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 7 de desembre de 2021 s'ha concedit una subvenció nominativa a l'Ajuntament de la Nou de Gaià per rehabilitació parcial de la capella del Castell, convocatòria 2021 per un import de 40.000€ amb el detall que a continuació es relaciona: