Oferta per proveïr mitjançant d'habilitació nacional el lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de la Nou de Gaià

28/07/2021

Oferta per proveïr mitjançant d'habilitació nacional el lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de la Nou de Gaià

Anunci
Oferta per proveir mitjançant funcionari d’habilitació nacional el lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de la Nou de Gaià, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis.

La plaça de Secretaria Intervenció d’aquest Ajuntament es troba en situació legal de vacant, la qual cosa s’anuncia per a la seva difusió entre les persones funcionàries de carrera amb habilitació de caràcter nacional de l’Escala que puguin estar interessades per a la seva cobertura mitjançant nomenament provisional; i de no ser possible, mitjançant comissió de serveis, seguint el procediment establert en els arts. 49 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional:
Entitat sol·licitant: Ajuntament de la Nou de Gaià.
Lloc de treball: Secretari/ària-Interventor/a
Escala/subescala: Habilitació Nacional / Secretaria Intervenció
Nivell de complement de destí: 26
Complement específic anual: 15.224,86 € bruts
Motiu/durada prevista: Vacant / Mentrestant estigui vacant.
Data d’incorporació: Immediata.
Termini d’expiració de l’oferta: 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, en el que les persones interessades hauran de presentar escrit manifestant l’interès en alguna de les formes de provisió dels arts. 49 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març.
Pautes o criteris de valoració de les sol·licituds: se seguirà el procediment establert en els arts. 49 i següents del Reial decret 128/2018, de 16 de març.
En el cas de comissió de serveis s’emetrà informe d’idoneïtat en el que es tindrà en compte: experiència en llocs de treball similars o iguals al convocat; estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball; altres aspectes curriculars que pugui aportar la persona aspirant.
Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional de les persones candidates.
La Nou de Gaià, a data de la signatura
Alcaldessa
Josepa Figueras Briones