Contractació del servei de neteja a l'escola Codinetes i a les dependències municipals

Contractació del servei de neteja a l'escola Codinetes i a les dependències municipals

ANUNCI

Ajuntament de la Nou de Gaià pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei per la Neteja de les escoles i dependències municipals de la Nou de Gaià. (exp. 4309760009-2023-0000047)

Per resolució d’Alcaldia de 9 de febrer de 2023, s’ha aprovat l’obertura de la convocatòria de l’esmentat contracte, condicionada al que resulti de l’aprovació del plec.

-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de la Nou de Gaià.

b)   Número d’identificació: 4309760009-2023-0000047

c)   Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de la Nou de Gaià.

d)   Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

-2 Obtenció de la documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de la Nou de Gaià.

b) Domicili: C/ Castell, 5

c)  Localitat i codi postal: LA NOU DE GAIA, CP: 43763.

e) Telèfon: 977655257.

f)     Adreça electrònica: aj.noudegaia@altanet.org.

g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=30941633&

   h) Horari d’atenció: Dilluns a divendres de 11 a 13,00h

-3 Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE NETEJA A LES ESCOLES I DEPENDENCIES MUNICIPALS

b) Admissió de pròrroga: no

c) Codi CPV: 90919000-2

-4 Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: privat d'administració pública.

b) Tramitació: ordinària.

c) Procediment: obert simplificat sumari

-5 Pressupost de licitació

  1. Valor estimat del contracte 59.900€ IVA inclòs

-6 Garanties

No es requereix constitució de garantia.

-7 Requisits específics del contractista

Els indicats al plec de clàusules administratives particulars.

-8 Criteris d’adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a la millor relació qualitat preu / cost-eficàcia.

-9 Condicions particulars per l’execució del contracte.

Les indicades al plec de clàusules administratives particulars.

-10 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar de la publicació al perfil del contractant.

b)    Documentació que cal presentar: la indicada en el plec de clàusules particulars.

c)    Presentació d’ofertes:

  Presentació Electrònica:

            Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=30941633&

-12 Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de la Nou de Gaià.

B) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.

d) Hora: A determinar en el perfil Contractant