TRÀMITS, GESTIONS i ECONOMIA MUNICIPAL

tramits

 

TRÀMITS PER SOL·LICITAR SERVEIS MUNICIPALS 

pdfSOL·LICITUD GENERAL

POBLACIÓ

SOL·LICITUD ALTA PADRÓ HABITANTS 

ANNEX SOL·LICITUD ALTA PADRÓ HABITANTS

 


CULTURA

SOL·LICITUD UTILITZACIÓ SALES MUNICIPALS


URBANISME

SOL·LICITUD LLICÈNCIA OBRES

SOL·LICITUD ADMISSIÓ DOCUMENTACIÓ

SOL·LICITUD D'ÚS I PRIMERA OCUPACIÓ

SOL·LICITUD DE CÈDULA URBANÍSTICA

Per tal de fer una COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES heu de presentar la següent documentació:

- Comunicació Prèvia Obres

- Autoliquidació taxes

- Declaració Responsable de Grup

Cal que us descarregueu l'arxiu, ompliu les dades que us demanem, escanejar el document degudament signat per tal de poder enviar-ho per e-mail a l'adreça aj.noudegaia@altanet.org o bé imprimir-ho per presentar-ho personalment a les Oficines Municipals  (De dilluns a divendres de 10 a les 13.30 hores)

 

CALENDARI FISCAL MUNICIPAL

El calendari fiscal es trova a l'abast de tothom consultant el següent enllaç:

CALENDARI FISCAL BASE

Calendari Contribuent 2021

 

ORDENANCES MUNICIPALS                                         

A continuació podeu consultar les ordenances municipals vigents del nostre municipi:

FISCALS

01.- I.B.I.

02.- I.A.E.

03.- VEHICLES

04.- CONSTRUCCIONS I OBRES

05.- PLUSVALUES

06.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS

07.- UTILITZACIÓ DOMINI PÚBLIC

08.- LLICÈNCIES URBANISTIQUES

09.- CEMENTIRI

10.- ESCOMBRARIES

11.- EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

12.- OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

13.- LLAR INFANTS

14.- CLAVEGUERAM

15.- CAMINS

16.- AIGUA

17.- GENERAL DE TAXES

NO FISCALS

Tinença d'animals

Reglament Orgànic Municipal

Neteja i tancat de solars

Gestió de residus de la construcció

Fitxers de Protecció de Dades

Ordenança de Convivència ciutadana i civisme

 

PLA DE GOVERN

Aquí podeu consultar el Pla de Govern municipal establert en el PAM 2020-2023

 

ECONOMIA MUNICIPAL

Aquí podeu consultar les Resolucions administratives

 

A continuació podeu consultar els documents que mostra la situació economica vigent de l'Ajuntament de la Nou de Gaià.

2021

Massa Salarial 2021

Pressupost general 2021

2020

Massa Salarial 2020

Pressupost general 2020

Estat del Deute

Romanent de Tresoreria

Informe de morositat 4r Trimestre 2020

2019

Massa Salarial 2019

Pressupost general 2019

Estat del Deute

Romanent de Tresoreria

Informe de morositat 4r Trimestre 2019

 

2018

Massa Salarial

Pressupost General 2018

Estat del Deute

Romanent de Tresoreria

Informe de morositat 4r Trimestre 2018

2017

Pressupost General 2017

Estat del Deute

Romanent de tresoreria

Informe de morositat 4r trimestre 2017

2016

Pressupost General 2016

2015

Pressupost General 2015

2014

Estat del Deute a 31/12/2014

Romanent de Tresoreria a 31/12/2014

Liquidació Pressupsot Despeses Exercici 2014

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2014

Pressupost General 2014

Informe liquidació pressupost 2014

2013

Estat del Deute a 31/12/2013

Romanent de Tresoreria a 31/12/2013

Liquidació Pressupsot Despeses Exercici 2013

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2013

Pressupost General 2013

2012

Estat del Deute a 31/12/2012

Romanent de Tresoreria a 31/12/2012

Liquidació Pressupsot Despeses Exercici 2012

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2012

Pressupost General 2012

2011

Estat del Deute a 31/12/2011

Liquidació pressupost Despeses Exercici 2011

Liquidació Pressupost Ingressos Exercici 2011

Resultat pressupostari a 31/12/2011

Romanent de Tresoreria a 31/12/2011